De Wwft onder de loep

Informatie

Deze cursus geeft inzicht in – en biedt kennis over – hoe u als accountant met de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet omgaan. De cursus geeft antwoord op vragen over wanneer en hoe u uw opdrachtgever moet identificeren en biedt u handvatten om ongebruikelijke transacties effectief te herkennen en hierop te acteren. Deze cursus gaat dus verder dan de richtsnoeren en de leidraden die de toezichthouders en de beroepsorganisatie NBA hebben uitgegeven. Ook het effect van geïdentificeerde ongebruikelijke transacties op de controle komt aan de orde.

Actualisatie cursus

Op 25 juli 2018 is middels de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden, waardoor de nieuwe Wwft per die datum van kracht is. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere; De nieuwe Wwft vergt van de daartoe aangewezen instellingen (de ‘Wwft plichtigen’) meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en –beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie. En de definitie van een politically exposed person (PEP) is gewijzigd.

Het gewijzigde speelveld vraagt van accountants om continue alertheid, goede kennis en goed begrip van de reikwijdte en naleving van de Wwft. Of het nu gaat om het uitvoeren van een controle-, samenstel- of adviesopdracht, de Wwft is van toepassing op alle vormen van dienstverlening verricht door accountants. Reden genoeg om uw kennis en inzichten rond de Wwft te actualiseren. Deze cursus biedt u daartoe concrete handvatten, die u direct kunt toepassen in de praktijk.

Accreditatie NBA
Na het succesvol afronden van deze cursus, kunt u 2 PE-uren toekennen. 

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is ook geaccrediteerd voor het RB, voor 2 PE-punt (algemeen). Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch elektronisch doorgegeven aan het RB.

 

Geactualiseerd: januari 2019

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • u kent de risico-inschattingswerkzaamheden en begrijpt hoe dit uitgevoerd moet worden in het kader van de Wwft en u weet welke cliënten in aanmerking komen voor een verscherpt cliëntonderzoek;
 • op welke wijze u een opdrachtgever moet identificeren in het kader van de Wwft en met welke aspecten u rekening moet houden;
 • op welke wijze personen moeten of kunnen worden aangemerkt als UBO en PEP;
 • herkent u ongebruikelijke transacties en u weet hoe u ongebruikelijke transacties analyseert, alvorens u deze meldt bij de compliance officer dan wel FIU-Nederland; 
 • weet u wat de link is tussen corruptie en de Wwft;
 • weet u welke effecten geïdentificeerde ongebruikelijke transacties kunnen hebben op de accountantscontrole.

Auteur

 • drs. E. van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.