Jaarrekeninglezen I: kernbegrippen

Informatie

ls advocaat of notaris wordt u regelmatig geconfronteerd met financiële vraagstukken. In uw hoedanigheid als juridische professional bent u onder andere gesprekspartner van de cliënt, de accountant, de bank en andere partijen die verwachten dat u meedenkt in het financiële domein. 
Onderwerpen en thema’s kunnen dan zijn: inkomensbepaling bij scheiding, de bedrijfseconomische ontslagaanvraag, uw betrokkenheid bij investeringen, fusies en overnames en financieringsvraagstukken. De financiële professional houdt er zo zijn eigen logica op na. Dit is een manier van denken die niet altijd even duidelijk is voor de non-financial.

De cursus Jaarrekening lezen I beoogt u mee te nemen in de basisbegrippen van financieel management. Na een korte inleiding over financieel management, en de verschillende dimensies en financiële doelen daarvan, wordt ingegaan op de vertaling van gebeurtenissen naar de balans en de resultatenrekening. Waarom zijn uitgaven nog geen kosten en ontvangsten nog geen opbrengsten? U leert hoe investerings-, financierings- en operationele activiteiten worden behandeld volgens het stelsel van baten en lasten. Tevens komen de basisterminologie en de belangrijkste principes bij de waardering en de bepaling van het resultaat (de zogenaamde Generally Accepted Accounting Principles) aan bod. 

Jaarrekening lezen deel I wordt afgesloten met een paragraaf over de financiering van vaste activa en het werkkapitaal. In de cursus Jaarrekeninglezen II staat het wettelijk kader centraal en in de cursus Jaarrekeninglezen III de analyse en de beoordeling van de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2019.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

•         heeft u inzicht in het belangrijkste financiële doel van uw organisatie
•         bent u in staat het financiële resultaat van uw organisatie te meten
•         kunt u de meest relevante principes toepassen bij het opstellen van financiële resultaten
•         bent u in staat om succesvol verslag uit te brengen over de financiële ontwikkeling van uw organisatie

Auteur

  • drs. R. Take

    Richard Take studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en levert en leverde bijdragen aan Nijenrode, het NIVRA en het NIVE en de postdoctorale opleiding tot beleggingsanalist aan de Vrije Universiteit.

    Richard Take is trainer/docent bij Bureau Kees Horden BV, een ‘low profile’ trainingenbureau, gespecialiseerd in trainingen op het gebied van financieel management. Hij verzorgt veel trainingen financiële analyse voor managers en kredietanalisten van ondernemingen in binnen- en buitenland, variërend van middle management tot leden van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Richard adviseert MKB ondernemingen op het gebied van financiering en waardebepaling bij overname/ overdracht.